Uczestnicy szkoleń

Kadra zarządzająca i pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach sektora mikro, małych, średnich firm.

Wyciąg z Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Ekologia w Twojej Firmie”.

(…) Beneficjentami pomocy mogą być :

pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.);

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy;

właściciele pełniący funkcje kierownicze;

wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

(…)